મલ્ટીપર્પઝ વિન્ટર કેર ક્રીમ

  • સંસ્કૃતિ આયુર્વેદમ દ્વારા પ્રસ્તુત મલ્ટીપર્પઝ વિન્ટર કેર ક્રીમ પ્રાકૃતિક તત્વોથી નિર્મિત છે.
  • કેસર, પલાશ, શાલ્મલિ, કુમકુમાદિ તૈલ, બલા-અશ્વગંધા તૈલ વગેરે ના ગુણો દ્વારા નજાકતથી ત્વચાની સંભાળ રાખે છે.
Read more
Back to Top
Product has been added to your cart